Ενέργειες Διάχυσης

Οι κύριες δράσεις του έργου της συγκεκριμένης επιδίωξης είναι οι εξής :

Δημιουργία ιστοσελίδας http://revival.aeiforos.gr στην οποία θα αναφέρεται η πρόοδος του έργου καθώς και τα αποτελέσματα που θα παραχθούν.

Διοργάνωση ημερίδων για ενημέρωση του κοινού και των ενδιαφερόμενων βιομηχανικών φορέων (πχ μονάδες απορρύπανσης) σχετικά με τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου, καθώς επίσης και για τα κύρια αποτελέσματα του έργου.

Συμμετοχή σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια. Στόχος είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με εταίρους από άλλες χώρες, προκειμένου να διερευνηθούν τα αποτελέσματα του έργου με βάση τις ανάγκες και τις συνθήκες των άλλων χωρών. Επιπλέον θα επιλεχθούν συγκεκριμένα συνέδρια ή/ και ημερίδες για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω δημοσιεύσεων στα πρακτικά τους .