Έργο REVIVAL

ESPA logo

Περιγραφή - Στόχοι

Το προς χρηματοδότηση Έργο με τίτλο «Ανάπτυξη μεθοδολογίας διαδικασιών διαχείρισης ΟΤΚΖ και τα οφέλη από την αξιοποίηση του υπολείμματος τεμαχισμού» και ακρωνύμιο REVIVAL  στοχεύει στην ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτιστοποίηση των διαδικασιών επεξεργασίας Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ) σε μια πλήρως καθετοποιημένη γραμμή επεξεργασίας, από την παραλαβή του οχήματος έως την παραγωγή υπολείμματος κατάλληλο για αξιοποίηση.

Οι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

  1. Μέτρηση και βελτιστοποίηση της διαδικασίας απορρύπανσης των ΟΤΚΖ
  2. Μέτρηση των επιπτώσεων της ποιότητας επεξεργασίας – απορρύπανσης των ΟΤΚΖ στην επίδοση των μονάδων τεμαχισμού
  3. Μέτρηση και βελτιστοποίηση της μονάδας τεμαχισμού ως προς την ανάκτηση του περιεχομένου στα ΟΤΚΖ σιδήρου
  4. Μέτρηση και βελτιστοποίηση των επιδόσεων της μονάδας επεξεργασίας του υπολείμματος τεμαχισμού (fluff)
  5. Κωδικοποίηση όλων των ανώτερο βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσμάτων σε αναλυτικό οδηγό-πρότυπο επεξεργασίας ΟΤΚΖ.

Συνεργασίες

Η πρόταση της ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ στο πλαίσιο της πρόσκλησης της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» έχει ενταχθεί  στις πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στις 12/05/2020 με συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 30 μηνών, θα υλοποιηθεί από την ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ και τον ΕΛΟΤ.

Πρόοδος Έργου

Στην συγκεκριμένη σελίδα θα αποτυπώνεται η πρόοδος του έργου και θα δημοσιεύονται τα συμπεράσματα από την διαδικασία.

orama2

A Simple Guide to Design Thinking

Introduction Readymade godard brooklyn, kogi shoreditch hashtag hella shaman kitsch man bun pinterest flexitarian. Offal occupy chambray, organic authentic copper mug vice echo park yr poke literally. Ugh coloring book…
metagfora

Web Design Trends for 2020

Introduction Readymade godard brooklyn, kogi shoreditch hashtag hella shaman kitsch man bun pinterest flexitarian. Offal occupy chambray, organic authentic copper mug vice echo park yr poke literally. Ugh coloring book…
venzini

5 UX Principles for Creating a Great Website

Introduction Readymade godard brooklyn, kogi shoreditch hashtag hella shaman kitsch man bun pinterest flexitarian. Offal occupy chambray, organic authentic copper mug vice echo park yr poke literally. Ugh coloring book…